Cubierta provisional del lateral de una nave para poder retirar el tejado i mantener la impermeabilizada.

Coberta provisional del lateral d'una nau per poder retirar el sostre i evitar l'entrada d'aigua.
CUBIERTA

.